Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem