Ziņu iesniegšana par pieejamām bioloģiskās lauksaimniecības sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem
The selected organisation: Valsts augu aizsardzības dienests
Short description:
Bioloģiskajā lauksaimniecībā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja nav pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli.
Lai palīdzētu lauksaimniekiem atrast bioloģiski audzētas sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus, katra Eiropas Savienības dalībvalsts nodrošina elektroniskas datubāzes izveidi, kurā norādītas šķirnes, kuru bioloģiski audzētās sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli ir pieejami attiecīgās valsts tirgū.
Latvijā šie dati ir pieejami Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datu bāzēs saskaņā ar sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiālu ražotāju/sagatavotāju/importētāju iesniegto informāciju par tirdzniecībai piedāvātajām bioloģiskās izcelsmes sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiāliem.

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izvērtē sēklu vai veģetatīvās pavairošanas materiālu ražotāja/sagatavotāja/importētāja iesniegtās ziņas
• pieņem lēmumu par informācijas iekļaušanu “Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un sēklas kartupeļu datu bāzē” vai “Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības veģetatīvās pavairošanas materiālu datu bāzē”
Beneficiaries:
Jebkura persona
Duration:
Ziņu iesniegšanas termiņš katrai sugu grupai norādīts Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 32.punktā
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 5 darbdienu laikā
Process description
Documents and forms
Other information
Related services
Appeal possibilities (administrative procedure)
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Reminder
Bioloģiskās izcelsmes sēklu materiālam jābūt sertificētam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību un jāatbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām
Warning
Ja iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija, Valsts augu aizsardzības dienests rakstveidā pieprasa izdarīt precizējumus, kas jāveic 10 darbdienu laikā
Laws and regulations
Inquire about the service (contact information)
Valsts augu aizsardzības dienests
Contact information: Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
E-pasts: info@vaad.gov.lv
Information about service restored: 2019.11.04.