Translated using machine translation service Hugo.lv
Registration/update of civil engineering from the performance plan
The selected organisation: Valsts zemes dienests
Short description:
The State Land Service (VZD) shall perform the registration of the engineering structure in the Cadastre from the execution plan if:
- the engineering structure has been adopted in operation;
- a submission submitted by the VZD and a performance plan prepared in accordance with regulatory enactments and other documents necessary for the performance of the service, if they are not available in the construction information system (BIS).

Within the scope of the service, the cadastral survey file shall not be prepared for the civil engineering structure, but upon the request of the client, the VZD shall prepare and issue “Cadastre information regarding the structure” or “Cadastre information regarding immovable property (ownership and composition)”.
Beneficiaries:
Any person
The person named in the “Process Description” field in the “Step 1/About Service” is eligible for the service.
Maximum duration (days):
10
Process description
Documents and forms
Payments
Other information
Payment for  service step: Order registration
Payment for  service step: Order registration
Laws and regulations:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Payment:
Presence (POS) payment card, Prepayment differently (bank online, Latvian Post)
Explanatory notes:
Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.
Required Name of the position The unit of measure The unit price included VAT
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR
Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija
jauna kadastra objekta datu reģistrācija, reģistrācijas atteikums vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas vai aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) Kadastra objekts 30,00 EUR
Service Price Lists
Service Price Lists
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"