Speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem izsniegšana Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā
The selected organisation: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Short description:
Lai saņemtu licenci, pārvadātājam, kuram jābūt atbilstošam ekonomiskam un profesionālam nodrošinājumam licencētās komercdarbības veikšanai, jāiesniedz Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā “Liepājas sabiedriskais transports” pieteikums licences saņemšanai.
Beneficiaries:
Publisko tiesību Juridiska persona
Pārvadātājs — komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas pēc pasūtījuma vai līguma ar nosūtītāju, pasažieri vai uz cita tiesiska pamata uzņemas pārvadājuma saistību.
Maximum duration (days):
5
Process description
Documents and forms
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Licences pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem pieteikuma iesniedzējam LPPA “Liepājas sabiedriskais transports” jāiesniedz šādi dokumenti:
1.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums licences saņemšanai (sk. “Pieteikums licences saņemšanai”);
1.2. dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai;
1.3. rakstisks pieteikums – projekts – braukšanas maksas (tarifa) pasažieru un bagāžas pārvadāšanai ar vieglo taksometru apstiprināšanai Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā (sk. “Pieteikums tarifiem”).

Licences kartītes saņemšanai, pārvadātājam LPPA “Liepājas sabiedriskais transports” jāiesniedz šādi dokumenti:
2.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums licences kartītes saņemšanai (sk. “Pieteikums licences kartītes saņemšanai”);
2.2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;
2.3. ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam, dokumenta, kas apliecina pārvadātāja tiesības lietot transportlīdzekli, kopija. Šajā dokumentā norādītais transportlīdzekļa lietošanas tiesību termiņš nedrīkst būt īsāks par pieteikumā pieprasīto licences kartītes derīguma termiņu;
2.4. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola ar pozitīvu vērtējumu par tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai kopija;
2.5. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopija ar atzīmi, ka elektroniskā ierīce ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā;
2.6. derīga transportlīdzeklim uzstādītā skaitītāja atkārtotās verifikācijas sertifikāta kopija un kontroles čeka izdruka.

Papildus informāciju var iegūt LPPA “Liepājas sabiedriskais transports” mājas lapā – http://www.liepajastransports.lv/ –, kā arī konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 28780.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Payments: View payments
Klātiene LPPA "Liepājas sabiedriskais transports"
Adrese: Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401
Phone number: 6 34 28744
Fax:
Other contact details:
Working time
Pasts LPPA “Liepājas sabiedriskais transports”
Adrese: Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401
Phone number:
Fax:
Other contact details:
Telefons 6 34 28780
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Maksas apmērs par licenci noteikts MK. 146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu” (par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem un vieglajiem automobiļiem – 50,00 euro), savukārt taksometru licences kartītes maksu regulē Liepājas pilsētas domes 2012. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 18 „Par licencēšanas maksu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā” (sk. sadaļu „Cita informācija” -> „Normatīvie akti”).    

Maksa ieskaitāma LPPA “Liepājas sabiedriskais transports” kontā:
LV78UNLA0050018405003,
AS "SEB banka",
Kods: UNLALV2X,
Reģistrācijas Nr.: 9000956239,
Maksājuma mērķis: licences Nr. un pārvadātāja nosaukums.
Maksu var samaksāt arī aģentūras kasē skaidrā naudā (Jūrmalas ielā 23, Liepājā).
Payments: View payments
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Speciālās atļaujas (licences) tiek nosūtītas pārvadātājam pa pastu un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem izsniegšana notiek elektroniski to reģistrējot datu bāzē.
Payments: View payments
Klātiene LPPA "Liepājas sabiedriskais transports"
Adrese: Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401
Phone number: 6 34 28744
Fax:
Other contact details:
Working time

PROVIDE CROSS-BORDER SERVICES