Darba inspekcijas atļauja bērnu (izpildītāju) nodarbināšanai
The selected organisation: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Short description:
Atļauja nepieciešama, ja bērnu kā izpildītāju vēlas nodarbināt kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos. Šāda atļauja tiek izsniegta, ja 1.) šāda nodarbināšana nav kaitīga bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai; 2.) viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu; 3.) šāda nodarbināšana nekavē bērna izglītošanos, par ko Darba inspekcija pieprasa izziņu no izglītības iestādes. Pirms atļaujas piešķiršanas Darba inspekcija ir tiesības pieprasīt darba devējam nodrošināt drošu darba vidi un darba apstākļus, lai neradītu risku bērna drošībai un veselībai. Darba inspekcijai ir tiesības atļaujā norādīt arī konkrētus darba aizsardzības pasākumus, ņemot vērā bērna nodarbināšanas specifiku.
Beneficiaries:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Atļauju pieprasa un saņem darba devējs.
Maximum duration (days):
5
Process description
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Darba devējs, atbilstoši atrašanās vietai, iesniedz Darba inspekcijai rakstisku iesniegumu atļaujas saņemšanai un viena vecāka (aizbildņa) rakstisku piekrišanu.
Iesniegumā atļaujas saņemšanai jānorāda:
1.) bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;
2.) nodarbināšanas veids;
3.) nodarbināšanas vieta;
4.) paredzamais darba un atpūtas laiks;
5.) nodarbināšanas ilgums;
6.) darba vietas pārbaudes rezultāti.
Payments: View payments
Klātiene
Kurzemes RVDI - Saldus birojs
Kurzemes RVDI - Ventspils sektors
Kurzemes RVDI centrs Liepājā
Kurzemes RVDI konsultācijas Talsos
Kurzemes RVDI kosultācijas Kuldīgā
Show all...
E-pasts
Pasts
Kurzemes RVDI centrs Liepājā
Latgales RVDI centrs Daugavpilī
Rīgas RVDI
Vidzemes RVDI centrs Valmierā
Zemgales RVDI centrs Jelgavā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei:
1.) Portālā Latvija.lv izpildot e-pakalpojumu
2.) E-pastā
3.) Pastā
4.) Klātienē (pēc tam, kad ir pieņemts lēmums)
Payments: View payments
Klātiene
Kurzemes RVDI - Saldus birojs
Kurzemes RVDI konsultācijas Talsos
Kurzemes RVDI kosultācijas Kuldīgā
Latgales RVDI - Jēkabpils birojs
Latgales RVDI konsultācijas Preiļos
Show all...

PROVIDE CROSS-BORDER SERVICES