Profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības ieguve
The selected organisation: Nodarbinātības valsts aģentūra
Short description:
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Nodarbinātības valsts Aģentūra (turpmāk – Aģentūra) dod iespēju Bezdarbniekiem saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:
1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;
2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības ieguvi bezdarbniekiem organizē un finansē Aģentūra. Bezdarbniekam apmācību laikā tiek nodrošināta stiendija 5.00 euro apmērā par katru mācību dienu. Ja apmācību īstenošanas vieta atrodas tālāk par 15 km no bezdarbnieka deklarētās dzīves vietas, bezdarbnieks Aģentūras filiālē var pieteikties mobilitātes pabalsta saņemšanai.
Macību programmu izmaksas, bezdarbnieku stipendijas un mobilitātes pabalsta piešķirānas un izmaksas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.
Ar sīkāku pasākuma aprakstu, nepieciešamo dokumentāciju var iepazīsties mūsu mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā Klientiem > BEZDARBNIEKIEM UN DARBA MEKLĒTĀJIEM > Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas bezdarbniekiem ar kuponu metodi.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Aģentūrā reģistrēts bezdarbnieks:
1. bez profesionālās kvalifikācijas
2. kura profesionālā kvalifikācija vai pieredze nav pieprasīta darba tirgū
3. kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst profesijai noteiktajām prasībām
4. kurš zaudējis profesionālās prasmes
Maximum duration (days):
160
Duration:
Profesionālās tālākizglītības apmācību programmu īstenošanas laiks ir no 60 līdz 160 darba dienām. Profesionālās pilnveides izglītības apmācību programmu īstenošanas laiks ir no 20 līdz 40 darba dienām.
Process description
Documents and forms
Other information
Related services
Sadarbības procesa apraksts
Bezdarbnieks izvēlas izglītības programmu; NVA reģistrē pieteikumu un aicina saņemt Kuponu; Bezdarbnieks izvēlas izglītības iestādi un 10 darba dienu laikā iesnidz tai Kuponu un aizpildītu atgriež NVA; Pirms apmācību uzsākšanas slēdz līgumu ar NVA par dalību Profesionālās programmas apguvē.
Payments: View payments
Klātiene
NVA Aizkraukles filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Balvu filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Show all...

PROVIDE CROSS-BORDER SERVICES