Darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādāšanai (Ogres novada pašvaldība)
The selected organisation: OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
Short description:
Zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas.
Lai saņemtu darba uzdevumu Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā īpašuma īpašniekiem vai to pilnvarotai personai jāiesniedz iesniegums par Darba uzdevuma izsniegšanu Zemes ierīcības projekta izstrādei.
Pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem.
Beneficiaries:
Jebkura persona
Maximum duration (days):
30
Process description
Other information
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu;
-īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti;
• ieceres skice.

Iesniedzams dokuments - iesniegums brīvā formā

Informācija:
Klients pasūta zemes ierīcības projekta izstrādi pie sertificēta zemes ierīkotāja.
Payments: View payments
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Phone number: 65071160
Fax:
Other contact details:
Working time
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Payments: View payments
Klātiene Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Phone number: 65071160
Fax:
Other contact details:
Working time

PROVIDE CROSS-BORDER SERVICES