Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas/pabalsta/atlīdzības