Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē